Coed y Ddraig

Croeso i Coed y Ddraig

Coed y Ddraig

Anrhegion hardd ac unigryw wedi'u crefftio â llaw, nwyddau i'r cartref, dodrefn a gwaith comisiwn i gyd wedi'u creu gyda chariad a choed.

Ein Nwyddau

 

Nwyddau i'r Cartref a Dodrefn

O glociau wal, byrddau baddon, dalwyr ffôn a chanhwyllau - mae gennym rywbeth ar gyfer pob cartref! Mae ein nwyddau cartref yn syml ond yn chwaethus. Rydyn ni'n gadael i'r pren wneud y siarad. Eitem boblogaidd yw'r bachyn cot gyda silff. Rydych chi'n dewis faint o fachau sydd eu hangen arnoch chi ac os oes angen silff arnoch chi ar ben hynny. Bydd pob eitem yn amrywio o ran graen lliw ac ati, sef y peth cyffrous am weithio gyda phren!

Rydyn ni wir yn mwynhau gwneud meinciau, byrddau a desgiau ac yn dirst yn eu gweld yn gadael y Pencadlys ar ôl rhoi cymaint o amser a gofal ynddynt. Rydyn ni'n gobeithio eich bod chi'n eu caru nhw gymaint â ni. Gallwn wneud coesau pren neu ddefnyddio coesau pin cyfoes sydd ar gael mewn amrywiaeth o liwiau. Lle gallwn ni, hoffwn gadael yr ymyl byw (ymyl naturiol) ar y darnau.

Rydym yn ymdrechu i ffynhonnellu coed mor agos at adref ag o bosibl ac mae'r agosaf eto wedi dod o 2 filltir i ffwrdd o bentref Portmeirion. Os oes rhywbeth yr hoffech chi ar gyfer eich cartref ac nad ydym yn ei stocio, cysylltwch â ni am bris.

Eitemau i'r Cegin

Rydym yn creu amrywiaeth o fyrddau gweini / byrddau bara i ehangu eich profiad o fwyta gartref. Rydym yn gwneud i archeb yn bennaf ond yn cadw stoc fach yn ein siop Etsy. Mae gennym fyrddau derw tenau a thrwm a all fod naill ai'n wastad â handlen wedi'i fewnoli neu ei rhoi ar goesau ar gyfer y ffactor 'waw' hwnnw wrth y bwrdd bwyta. Rydym hefyd yn gwneud bwrdd pren cymysg ar gyfer rhywbeth ychydig yn wahanol!

Un o'n ffefrynnau yw ein bwrdd tapas. Bwrdd derw yw hwn gyda thri mewnoliad i ffitio ddesglau tapas ynddo. Maen nhw'n ddesglau tapas terracotta traddodiadol ac yn dod mewn coch neu ddu. Eitem boblogaidd ac arloesol arall yw ein tribedd derw amlbwrpas. Gellir defnyddio hwn i amddiffyn eich arwyneb gweithio, ei roi o dan debot ac ati. Pan fydd wedi'i wneud, gallwch ei hongian i fyny ar y wal neu ei rolio i fyny a'i gadw mewn drôr.

 
 

Anrhegion

Gan nad oes yr un ddwy eitem yr un peth, gallwch chi deimlo'n hyderus fod pwy bynnag rydych chi'n rhoi un o'n heitemau iddyn nhw, yn derbyn rhywbeth unigryw. Mae ein anrhegion yn cynnwys matiau diod, daliwr ffôn, agorwr poteli a daliwr potel/gwydrau gwin poblogaidd iawn. Wrth gwrs, gall unrhyw un o'n heitemau fod yn anrhegion, mae'r cyfan yn dibynnu ar eich cyllideb. Pwy f'asai ddim yn hapus i dderbyn y bwrdd gweini tapas fel anrheg? Gallwn anfon yr anrheg yn uniongyrchol at y derbynnydd os dymunwch a gallwn eich sicrhau ei fod wedi'i lapio'n hyfryd i chi. Os oes unrhyw beth nad ydym yn ei stocio yr hoffech i ni ei wneud, cysylltwch â ni a gwnawn ein gorau i chi.

Gwaith Comisiwn

 

Comisiwn

Rydym yn ymgymryd ag amrywiaeth o waith comisiwn, yn enwedig dodrefn. Oes gennych chi broblem storio? Gallwn ddod o hyd i ateb. Rydym wedi ymgymryd ag amrywiaeth o waith gan gynnwys uned i ddal sinc yn yr ystafell ymolchi, llecyn cadw esgidiau, silffoedd a bwrdd coffi. Byddwn yn gweithio gyda'ch problemau, syniadau, dewisiadau a chyllideb i greu eich darn perffaith a fydd wedi'i deilwra'n llwyr.

Ein heitem fwyaf poblogaidd yw'r lintel derw ... neu sillf ben tân! Mae'r rhain yn waith celf ac yn creu canolbwynt go iawn i'ch ystafell. Rydyn ni'n dod o hyd i'r derw yng Nghymru a dim ond yn defnyddio pren sydd â grawn a chymeriad da iddo ac yn cyflenwi'r cit gosod. Mae gennym hefyd Onnen a Ffawydd sy'n ddewisiadau rhagorol, ac ychydig yn rhatach na Derw. Mae yna amrywiaeth o orffeniadau ar gael gan gynnwys yr olew Danaidd mwyaf poblogaidd, cwyr naturiol neu baent emwlsiwn. Ni fydd unrhyw ddau yr un peth, hyd yn oed pan daw o'r un goeden. Cysylltwch â ni gyda'ch mesuriadau gofynnol (hyd, uchder a dyfnder) i dderbyn pris.

Rydym yn cynnig dosbarthiad lleol, hyd at 10 milltir o Benrhyndeudreth neu gallwch gasglu oddi wrthym ni o'r gweithdy ym Mryncir. Mae hefyd yn bosibl anfon gyda Parcelforce i unrhyw le yn y DU.

Ein Stori

Rydym yn dîm gŵr a gwraig sy'n angerddol am wneud nwyddau cartref hardd o bren o ffynonellau lleol. Mae ein heitemau yn cynnwys anrhegion, eitemau i'r cegin a dodrefn. Mae Aled yn saer coed profiadol o 18 mlynedd ac yn hunangyflogedig ac fe raddiodd Nicola gyda gradd Cyfathrebu a'r Cyfryngau ac ers hynny mae wedi cwblhau cymhwyster marchnata proffesiynol. Yn ffodus, mae angen y ddwy set sgiliau redeg Coed y Ddraig ac ni allem ei wneud heb ein gilydd.

Mae ein holl eitemau yn unigryw oherwydd graen, lliw a siâp y pren. Rydym yn defnyddio derw yn bennaf ond rydym hefyd wedi gweithio gydag Onnen, Ffawydd, Pinwydd a Sycamorwydden. Os gallwn ddod o hyd iddo yn lleol yng Nghymru yna byddwn yn ei ddefnyddio.

Ein Stori
Ein Stori

Cysylltu â Ni

Coed y Ddraig
16 Osmond Terrace
Penrhyndeudraeth, LL48 6PA
Nicola 07972 891749 / Aled 07854 706305 [email protected]

Polisi Preifatrwydd a Chwcis

Web site by Bilberry

Copyright © Coed y Ddraig 2022

Admin